Projekt MALI ODKRYWCY 2 –

– przedszkole w Ochotnicy Dolnej

realizowany jest w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014- -2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.2. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele projektu:

 • upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu gminy Ochotnica Dolna

 • zapewnienie im dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów  (w tym  dzieciom z niepełno sprawnościami),

 • rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej i kompetencji cyfrowych.

Zadania projektu:

 1. Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Mali Odkrywcy – adaptacja lokalu i wyposażenie nowego oddziału.

 2. Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełno sprawnościami.

 3. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne.

 4. Kursy i szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

 5. Zapewnienie funkcjonowania nowego oddziału OWP przez okres 12 miesięcy.

Beneficjent:

BC Progres Bożena Chlebek

Os. Równie 2

34-452 Ochotnica Dolna

 

INFORMACJE O PROJEKCIE DO WYSŁUCHANIA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  „MALI ODKRYWCY” przedszkole w Ochotnicy Dolnej

realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje, działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu stworzymy funkcjonalną bazę lokalową przystosowaną do potrzeb niepełnosprawnych, min. – 2 sale dydaktyczne z łazienkami, salę do zabaw ruchowych, integracji i stymulacji sensorycznej.

Ponadto zostanie zapewniona przez okres 12 miesięcy działalność bieżąca Ośrodka Wychowania Przedszkolnego. Praca z dziećmi prowadzona będzie zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla przedszkola wzbogaconą o Zabawy Fundamentalne i elementy programu Dziecięca Matematyka. Zatrudnimy wykwalifikowaną kadrę, zapewnimy catering, sprzątanie, dowóz i materiały edukacyjne na zajęcia.

Zdiagnozujemy indywidualne potrzeby dzieci, przeprowadzimy zajęcia logopedyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy oraz zajęcia kształcące kompetencje kluczowe – język angielski metodą TEDDY EDDIE, warsztaty teatralne z elementami regionalizmu, projekt interdyscyplinarny Mali Naukowcy z zakresu matematyki i przyrody,

Podniesiemy kompetencje nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez kursy i szkolenia – Metoda Krakowska, Dziecięca Matematyka, wykorzystanie interaktywnego wyposażenia.

 

Cel główny projektu:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki przedszkolnej 50 dzieciom w wieku 2,5 – 6 lat z terenu gminy Ochotnica Dolna i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej i kompetencji cyfrowych poprzez utworzenie nowego przedszkola.

 

Wartość projektu: 1 401 506,62 PLN

Kwota dofinansowania: 1 162 586,62 PLN

 

Zadania projektu:

 1. Dostosowanie pomieszczeń do funkcji przedszkola
 2. Zapewnienie przez okres 12 miesięcy działalności bieżącej OWP
 3. Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskiej.

 

Liderem projektu jest BC PROGRES Bożena Chlebek

 1. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna

Partnerem projektu jest F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła

 1. Młynne 103A, 34-452 Ochotnica Dolna

    Nabór na stanowiska pracownicze (PLIK PDF)