Projekt

                  Klub Dziecięcy MALI ODKRYWCY

 realizowany jest w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym Projektu jest ułatwienie 16 osobom – Rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 z terenu Gminy Ochotnica Dolna – podjęcia pracy bądź powrotu do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dzieci poprzez zapewnienie opieki ich dzieciom oraz stworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w nowoutworzonym klubie dziecięcym.

 

Grupę docelową projektu stanowi 16 osób powracających/wchodzących na rynek pracy, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, czyli pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczy

Przewidziane zadania:

 

 

  1. Utworzenie klubu dziecięcego – roboty adaptacyjne i zakup wyposażenia,
  2. Funkcjonowanie klubu dziecięcego przez 10 miesięcy.

 

Beneficjent:

BC Progres Bożena Chlebek

Os. Równie 2

34-452 Ochotnica Dolna

 

 

 

 

Projekt  „MALI ODKRYWCY” przedszkole w Ochotnicy Dolnej

realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje, działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu stworzymy funkcjonalną bazę lokalową przystosowaną do potrzeb niepełnosprawnych, min. – 2 sale dydaktyczne z łazienkami, salę do zabaw ruchowych, integracji i stymulacji sensorycznej.

Ponadto zostanie zapewniona przez okres 12 miesięcy działalność bieżąca Ośrodka Wychowania Przedszkolnego. Praca z dziećmi prowadzona będzie zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla przedszkola wzbogaconą o Zabawy Fundamentalne i elementy programu Dziecięca Matematyka. Zatrudnimy wykwalifikowaną kadrę, zapewnimy catering, sprzątanie, dowóz i materiały edukacyjne na zajęcia.

Zdiagnozujemy indywidualne potrzeby dzieci, przeprowadzimy zajęcia logopedyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy oraz zajęcia kształcące kompetencje kluczowe – język angielski metodą TEDDY EDDIE, warsztaty teatralne z elementami regionalizmu, projekt interdyscyplinarny Mali Naukowcy z zakresu matematyki i przyrody,

Podniesiemy kompetencje nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej poprzez kursy i szkolenia – Metoda Krakowska, Dziecięca Matematyka, wykorzystanie interaktywnego wyposażenia.

 

Cel główny projektu:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości opieki przedszkolnej 50 dzieciom w wieku 2,5 – 6 lat z terenu gminy Ochotnica Dolna i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej i kompetencji cyfrowych poprzez utworzenie nowego przedszkola.

 

Wartość projektu: 1 401 506,62 PLN

Kwota dofinansowania: 1 162 586,62 PLN

 

Zadania projektu:

  1. Dostosowanie pomieszczeń do funkcji przedszkola
  2. Zapewnienie przez okres 12 miesięcy działalności bieżącej OWP
  3. Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskiej.

 

Liderem projektu jest BC PROGRES Bożena Chlebek

  1. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna

Partnerem projektu jest F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła

  1. Młynne 103A, 34-452 Ochotnica Dolna

    Nabór na stanowiska pracownicze (PLIK PDF)

Informujemy, że zatrudniono następujące osoby:

Urszula Dulak

Natalia Gromala

Magdalena Rozmus – Urbaniak